Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107776-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý
Bước 3: Ban Quản lý kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư
Bước 4: Ban quản lý tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh; cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì Ban quản lý lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, Ban quản lý lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 5: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Ban Quản lý nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước để đối chiếu ngành, nghề kinh doanh với mục tiêu của dự án (nếu có thay đổi về mục tiêu dự án); Quyết định bằng văn bản và bản sao (không công chứng) biên bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh
Chủ đầu tư nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đầu tư cũ khi đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trường hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đồng thời với thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề)
Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Giải trình lý do điều chỉnh
Những thay đổi so với dự án đang triển khai
Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục C của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (mục này dành riêng cho dự án sau khi điều chỉnh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài). – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên.
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đồng thời với thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (riêng doanh nghiệp trong nước khi tiến hành điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư nộp hồ sơ tại Ban quản lý), ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư (nước ngoài) phải nộp kèm theo tương ứng hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 04 bộ trong đó 01 bộ gốc hoặc 10 bộ (nếu Dự án thuộc lĩnh vực do Thủ tướng chấp thuận) trong đó 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Phụ lục I-5
Tải về
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD (Nếu có thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh): Phụ lục III-4
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107776-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21