Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-108119-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn (ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 24/7/2008)
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Quyết định Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn, số 84/2008/QĐ-BNN
Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a. Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá;
b. Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế này;
c. Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;
d. Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;
đ. Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ 03 (ba) năm trở lên.
+ Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận.
Quyết định Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn, số 84/2008/QĐ-BNN.
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu tại Phụ lục 10 của Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn)
Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp (với các điều kiện quy định tại Điều 13 của Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn
Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP (theo mẫu Phụ lục 5 của Quy chế chứng nhận VietGAP cho rau, quả và chè an toàn)
Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu giấy chứng nhận VietGAP
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chứng nhận Viet GAP
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-108119-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21