Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-108312-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: - Tự lập hồ sơ hoặc đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính
- Nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại mục 7, mục 14 của biểu mẫu này và nhận phiếu hẹn trả kết quả tại Bộ phận một cửa
- Tham gia cùng cơ quan chức năng và địa phương có liên quan để kiểm tra tại thực địa
- Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (nếu có)
- Nộp phí và lệ phí đầy đủ theo quy định
- Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa
Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: - Hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách lập hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại mục 7 và mục 14 của biểu mẫu này
- Viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan và tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xem xét hồ sơ, kiểm tra tại thực địa
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu có)
- Thu phí, lệ phí đúng quy định và trả kết quả cho người nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương thức thăm dò tiên tiến
Trường hợp thời gian gia hạn của giấy phép thăm dò đã hết, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò đã thực hiện đầy đủ khối lượng thăm dò theo đề án và theo các quy định của giấy phép thăm dò mà vẫn chưa đủ căn cứ để lập dự án đầu tư khai thác thì giấy phép thăm dò được cấp lại một lần với thời hạn không quá hai mươi bốn (24) tháng trên diện tích đã được gia hạn trước đó và không được gia hạn tiếp
- Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính)
- Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò
- Báo cáo kết quả thăm đò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu số 03)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản, mức phí 1.000.000 đ/giấy phép Lệ phí độc quyền thăm dò/ giấy phép. Cách tính như sau: Năm thứ 1: 50.000đồng/ha/năm; Năm thứ 2: 80.000đồng/ha/năm; Năm thứ 3 và 4: 100.000đồng/ha/năm Lệ phí cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản, mức phí 1.000.000 đ/giấy phép Lệ phí độc quyền thăm dò/ giấy phép. Cách tính như sau: Năm thứ 1: 50.000đồng/ha/năm; Năm thứ 2: 80.000đồng/ha/năm; Năm thứ 3 và 4: 100.000đồng/ha/năm.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-108312-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
73