Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-108558-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nạn nhân là trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với trẻ em bị buôn bán trở về qua tiếp nhận: + Nạn nhân (hoặc người thân) làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã.
+ Ủy ban nhân dân xã hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
+ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tập hợp hồ sơ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội).
+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định mức chi hỗ trợ tại Thông tư số 116, ngày 27/9/2007.
Đối với nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận: Ủy ban nhân dân cấp xã làm thủ tục hỗ trợ như đối với nạn nhân trở về qua tiếp nhận đồng thời với các thủ tục đề nghị xác minh tại Quyết định số 17/CP, ngày 29/01/2007
+ Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân có xác nhận của các cấp kèm theo giấy chứng nhận về nước.
+ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân (có dán ảnh) do Ủy ban nhân dân cấp xã lập.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục hỗ trợ trẻ em bị buôn bán trở về cộng đồng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-108558-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34