Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109072-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 2: Cán bộ Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho doanh nghiệp
Bước 3: Doanh nghiệp căn cứ thời gian ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nội quy lao động phải thể hiện đầy đủ những nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 4 Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ
- Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên
- Trước khi ban hành nội quy lao động, ngưởi sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, ngưởi sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu)
Các văn bản quy định của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
Nội quy lao động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký Nội quy lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109072-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
59