Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-110515-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): (Không có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: - Tự lập hồ sơ hoặc đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính.
- Nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại mục 7, mục 14 của biểu mẫu này và nhận phiếu hẹn trả kết quả tại Bộ phận một cửa.
- Tham gia cùng cơ quan chức năng và địa phương có liên quan đi kiểm tra tại thực địa.
- Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (nếu có).
- Nộp phí và lệ phí đầy đủ theo quy định.
- Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.
Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: - Hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại mục 7 và mục 14 của biểu mẫu này.
- Viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan và tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xem xét hồ sơ, kiểm tra tại thực địa
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân được biết để chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của hội đồng thẩm định (nếu có).
- Thu phí, lệ phí đúng quy định.
- Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nộp hồ sơ xin gia hạn trước khi giấy phép đã được cấp còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.
- Tại thời điểm xin gia hạn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (nêu rõ lý do) (bản chính)
Giấy phép đã được cấp (bản sao có công chứng)
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính)
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (bản chính)
Đề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu số 01-a/GĐNDĐ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất Mức thu 50.000đồng/1giấy phép.
Phí thẩm định Mức thu từ 100.000 đồng đến 1.250.000 đồng/1 đề án, báo cáo
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-110515-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30