Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-111103-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức: - Tổ chức tự chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 05-2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng hoặc đến Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể nếu có vướng mắc;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Xây dựng;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Nộp lệ phí tại bộ phận Kế toán Sở Xây dựng;
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.
Đối với Sở Xây dựng: - Hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”;
- Viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Thu tiền lệ phí theo quy định tại bộ phận Kế toán;
- Trả kết quả tại bộ phận “một cửa”.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Để được cấp giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu sau:
- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt nam:
+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
+ Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam)
- Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
- Đơn xin cấp Giấy phép thầu phải làm bằng Tiếng Việt.
- Các giấy tờ, tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự với trường hợp xin cấp giấy phép thầu lần đầu (trừ trường hợp pháp luật Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác).
- Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Đơn xin cấp Giấy phép thầu;
- Bản sao văn bản về kế quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp;
- Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước nơi mà nhà thầu mang quốc tịch cấp;
- Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu và Báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Viêt Nam);
- Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu);
- Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là ngưòi đại diện theo pháp luật của nhà thầu;
(Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu nêu tại ý 1, 2, 5).
Số bộ hồ sơ: 03 (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu
Đơn xin cấp Giấy phép thầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000.000 đồng/giấy phép thầu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-111103-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22