Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-147675-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Thẩm định, cấp giấy phép: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nếu các chỉ tiêu trong Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không thay đổi thì trong đơn đề nghị ghi rõ tình trạng bến không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước.Trường hợp các chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì Đơn đề nghị cấp phép lại ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có);
- Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;
- Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền;
- Công trình cầu đảm bảo điều kiện an toàn, luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;
- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;
- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;
- Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;
- Đối với bến hành khách phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 40000
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng, nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-147675-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng, nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa hết hạn - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thủy nội địa - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa - Quảng Ninh

0
34