Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-232323-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan (nếu cần thiết)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, trong đó:
- Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ; ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ nếu văn bản, tài liệu theo đúng quy định: Trong thời hạn 02 ngày làm việc
- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại: trong 05 ngày làm việc
- Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan: trong 15 ngày làm việc
- Hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định: trong 02 ngày làm việc
- UBND Tỉnh quyết định việc trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản: trong 05 ngày làm việc
- Trả kết quả giải quyết hồ sơ (Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả): trong thời gian 03 ngày làm việc
Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn, lập hồ sơ, nộp hồ sơ, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (nếu chưa đầy đủ, chưa đúng quy định)
Bước 2: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ
+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ; hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Đơn đề nghị nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính)
Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính)
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại (bản chính)
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò (bản chính)
Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản (phụ lục số 2 của mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012)
Tải về
Mẫu Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 33 kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012)
Tải về
Mẫu Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (mẫu số 05 ban kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ tài nguyên và Môi trường)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-232323-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28