Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-232372-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, trong đó:
- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ, ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 02 ngày làm việc
- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề gia hạn: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ
- Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn: trong 15 ngày làm việc
- Hoàn chỉnh hồ sơ, trình đề nghị UBND Tỉnh cấp phép: trong 02 ngày làm việc
- UBND Tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép gia hạn: trong 05 ngày làm việc
- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc
Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: - Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ
+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn khoáng sản và kiểm tra thực địa; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn; hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định (giấy phép) về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh cấp phép
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn
- Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản
- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản
- Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan
- Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật Khoáng sản
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính)
Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn (bản chính)
Báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại; diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác (bản chính)
Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản (mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Báo cáo định ký hoạt động khai thác khoáng khoáng sản (mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản tính bằng 50% của mức lệ phí tương ứng với các mức thu được quy định tại Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-232372-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25