Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-232372-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn kỹ thuật trong trường hợp cần thiết
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, trong đó: - Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ, ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 02 ngày làm việc. - Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề gia hạn: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. - Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn: trong 15 ngày làm việc. - Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ, trình đề nghị UBND Tỉnh cấp phép: trong 02 ngày làm việc. - UBND Tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép gia hạn: trong 05 ngày làm việc. - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đến bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.
+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn khoáng sản và kiểm tra thực địa; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn; hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh cấp phép
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính)
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo (bản chính)
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính)
Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản
Tải về
Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Tính bằng 50% của mức lệ phí tương ứng với các mức thu được quy định tại Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-232372-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25