Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-232415-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, trong đó:
- Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ; ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ nếu văn bản, tài liệu theo đúng quy định: trong thời hạn 02 ngày làm việc
- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại: trong 05 ngày làm việc. - Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan: trong 15 ngày làm việc. - Hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh quyết định việc trả lại: trong 02 ngày làm việc. UBND tỉnh quyết định việc trả lại: trong 05 ngày làm việc
- Trả kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.
+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan; hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh cấp phép
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (bản chính)
Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại (bản chính)
Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính)
Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại (bản chính)
Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính)
Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản
Tải về
Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản
Tải về
Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Tải về
Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-232415-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30