Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-232478-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, trong đó:
- Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ; ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 02 ngày làm việc
- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại: trong 03 ngày làm việc
- Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan: trong 05 ngày làm việc
- Hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh: trong 02 ngày làm việc
- Thời gian Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định: trong 03 ngày làm việc
- Trả kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả): trong 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.
+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan; hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính)
Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính)
Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép (bản chính)
Đề án đóng cửa mỏ (bản chính)
Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo định ký hoạt động khai thác khoáng khoáng sản (mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Mẫu Đề án đóng cửa mỏ (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Mẫu Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-232478-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25