Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-232495-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan (nếu cần thiết)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 70 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, cụ thể: - Tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản: 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; - Thời gian thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 41 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp, cụ thể: + Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ; tổ chức kiểm tra tại thực địa; lấy ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia về đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 20 ngày làm việc; + Tổ chức, cá nhân được gửi lấy ý kiến trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan: Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ; + Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành văn bản thẩm định. Trường hợp phải bổ sung, hiệu chỉnh để hoàn thiện đề án hoặc phải lập lại đề án đóng cửa mỏ mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án kèm theo văn bản thẩm định.Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án không tính vào thời gian thẩm định. + Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến góp ý, lập tờ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia; - Thời gian phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 09 ngày làm việc, cụ thể: + UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường; + Thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định: trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; - Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản: 18 ngày làm việc, cụ thể: + Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ: Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; + Hoàn thiện hồ sơ trình UBND Tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ. + UBND Tỉnh quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản: trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường; + Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định: trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản từ UBND Tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP và nộp tại bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ:
Trường hợp văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu có trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 2: Thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ; tổ chức kiểm tra tại thực địa; lấy ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia về đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; tổng hợp ý kiến góp ý, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
+ Sau khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành biên bản họp Hội đồng thẩm định. Trường hợp phải bổ sung, hiệu chỉnh đề hoàn thiện đề án hoặc phải lập lại đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án kèm theo bản sao biên bản họp Hội đồng thẩm định
Bước 3: Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản:
Trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND Tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản từ UBND tỉnh, thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định
Bước 5: Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi hoàn thành các hạng mục và khối lượng công việc đóng cửa mỏ theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt có văn bản báo cáo kết quả thực hiện đề án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ.
Kết quả kiểm tra thực địa và nghiệm thu được thể hiện bằng văn bản
+ Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ theo quy định tại khoản 2, điều 7 Thông tư 16/2012/TT-BTNMT, trình UBND tỉnh phê duyệt
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận kết quả (Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản) từ UBND tỉnh, thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định
Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính)
Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính)
Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính)
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ (bản chính)
Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)
Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Tải về
Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)
Tải về
Mẫu bố cục, nội dung các chương, mục của đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đóng cửa mỏ khoáng sản (hoặc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-232495-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29