Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-233164-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, không kể thời gian tổ chức kiểm tra thực tế bến (do đơn vị mời tổ chức kiểm tra).
- 1,0 ngày đối với công tác nộp hồ sơ, liên hệ để kiểm tra thực tế;
- 4,0 ngày cho công tác chế bản, trình duyệt, hoàn thiện giấy phép hoạt động bến và trả cho khách hàng, thời điểm tính từ khi có biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn của cảng nộp bổ sung vào hồ sơ đã nộp trước đó tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại
Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức kiểm tra thực tế (bao gồm kiểm tra hồ sơ, vùng nước, mặt bằng, nội quy, biển báo và các điều kiện đảm bảo an toàn của cảng) lập biên bản thẩm định, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả theo quy định.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nếu các chỉ tiêu trong Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không thay đổi thì không áp dụng điều kiện thực hiện thủ tục, nếu các thông số về quy hoạch, vùng nước trước bến, các hạng mục hạ tầng của bến, công dụng bến có sự thay đổi thì áp dụng điều kiện thực hiện thủ tục như sau:
- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản
- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền
- Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn; luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thuỷ nội địa theo quy định
- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định
Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do giấy phép hết hiệu lực:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu)
Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu)
+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến
Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu)
+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/lần cấp phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-233164-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29