Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-233459-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng; Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đăng kí tạm thời; cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
+ Viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Trường hợp đề nghị cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng:
+ Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (theo mẫu)
Trường hợp cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:
+ Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính)
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính)
+ Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 9 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải)
Tải về
Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời: 70.000 đ/lần - Cấp mới đăng kí kèm theo biển số: 200.000 đ/lần cấp/phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đăng kí tạm thời; cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-233459-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
13