Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-270287-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc gửi qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: - Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết được đại diện hai bên thống nhất xác nhận bằng Biên bản kiểm tra hiện trường: thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).
- Hồ sơ hợp lệ, không đủ điều kiện giải quyết được đại diện hai bên thống nhất xác nhận bằng Biên bản kiểm tra hiện trường có nêu rõ lý do: cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản khẳng định lý do trả lại hồ sơ để cá nhân hoặc tổ chức làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn không quá 5 ngày sau khi hai bên cùng đi kiểm tra thực địa.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép, Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ (quốc lộ hoặc đường tỉnh) đang khai thác đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quy định đối với dự án do Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với quốc lộ), Sở GTVT Quảng Ninh (đối với đường tỉnh) làm chủ đầu tư: Dự án không phải đề nghị cấp giấy phép thi công, nhưng trước khi thi công, Ban QLDA phải gửi đến phòng QLHT giao thông (Sở GTVT Quảng Ninh) hồ sơ liên quan, gồm:
- Quyết định duyệt dự án;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kể cả phương án thi công;
- Biện pháp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành.
Cơ quan quản lý đường bộ xem xét, thỏa thuận bằng văn bản về thời gian thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.
Trường hợp cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ:
- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) (theo mẫu);
- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền quy định tại điều 17 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư);
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
- Các tài liệu có liên quan được qui định tại văn bản chấp thuận, thỏa thuận.
Trường hợp cấp gia hạn:
+ Đơn đề nghị xin gia hạn giấy phép thi công (bản chính) (theo mẫu);
+ Giấy phép thi công đã hết thời hạn.
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ), riêng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xin gia hạn giấy phép thi công
Tải về
Mẫu đơn đề nghị cấp phép thi công công trình
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ (quốc lộ hoặc đường tỉnh) đang khai thác - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-270287-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20