Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-270303-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc gửi qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: - Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết được đại diện hai bên thống nhất xác nhận bằng Biên bản kiểm tra hiện trường: thời gian giải quyết: nêu cụ thể tại từng trường hợp kể trên (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).
- Hồ sơ hợp lệ, không đủ điều kiện giải quyết được đại diện hai bên thống nhất xác nhận bằng Biên bản kiểm tra hiện trường có nêu rõ lý do: cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản khẳng định lý do trả lại hồ sơ để cá nhân hoặc tổ chức làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn không quá 5 ngày sau khi hai bên cùng đi kiểm tra thực địa.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép; Quyết định hành chính; Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ (quốc lộ hoặc đường tỉnh) đang khai thác đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Sau khi thẩm định hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải phối hợp với tổ chức, cá nhân xin chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời, bố trí 01 ngày đi hiện trường để kiểm tra thực địa.
- Xây dựng biển quảng cáo tạm thời phải được Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh nghiệm thu hạng mục công trình đường bộ.
- Chủ đầu tư xây dựng nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để Sở Giao thông vận tải lưu trữ, bổ sung, cập nhật thông tin vào hồ sơ quản lý tuyến đường
Trường hợp Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời:
- Đơn đề nghị xây dựng xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang đường bộ (bản chính) (theo mẫu).
- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính).
- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.
Trường hợp Gia hạn Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời:
- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời của chủ công trình (bản chính) (theo mẫu).
Ghi chú: Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
Trường hợp Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời:
Sau khi có văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời, chủ đầu tư công trình phải: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo văn bản chấp thuận, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
* Hồ sơ đề nghị cấp phép, gồm:
- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) (theo mẫu;
- Văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền quy định tại điều 15 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư);
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
- Các tài liệu có liên quan được qui định tại văn bản chấp thuận hoặc thỏa thuận.
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) cho mỗi thủ tục chấp thuận, gia hạn, cấp phép, riêng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (của thủ tục cấp phép) là 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn
Tải về
Đơn xin chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
Tải về
Mẫu đơn đề nghị cấp phép thi công công trình
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23