Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-272733-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Hành chính công Tỉnh, các Sở, Ban ngành liên quan.
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảncho Trung tâm Hành chính công Tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian thẩm định, phê duyệt Hồ sơ là 25 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
- Đối với Báo cáo ĐTM:
+ Thời gian thẩm định, phê duyệt là 17 ngày làm việc (Không hoạt động hỗ trợ).
+ Thời gian thẩm định, phê duyệt là 27 ngày làm việc (có hoạt đông hỗ trợ).
- Đối với Kế hoạch bảo vệ môi trường: 08 ngày làm việc
- Đối với Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết: 25 ngày làm việc
và Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản: 08 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản và bản đề án bảo vệ môi trường đã xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản kèm theo hồ sơ thẩm định, phê duyệt Báo cáo ĐTM, Đề án BVMT chi tiết:
+ Bước 1: Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển bước 2.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ thành phần: Trả hồ sơ và hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện.
+ Bước 2: Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp nhận hồ sơ được chuyển lên từ Trung tâm HCC, rà soát tính hợp lệ của hồ sơ:
- Đối với hồ sơ không hợp lệ: Có văn bản trả hồ sơ về Trung tâm HCC. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
- Đối với hồ sơ hợp lệ: Ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuyển sang bước 3.
+ Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tổ chức kiểm tra, họp thẩm định và thực hiện các hoạt động hổ trợ phục vụ cho việc thẩm định hồ sơ.
+ Bước 4: Chi cục Bảo vệ Môi trường thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản về Trung tâm HCC:
- Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu: Trả hồ sơ về Trung tâm HCC; Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
- Hồ sơ đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chuyển bước 5.
- Hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển bước 7.
+ Bước 5: Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo báo cáo kết quả thẩm định của tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC và chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ Môi trường.
+ Bước 6: Chi cục Bảo vệ Môi trường rà soát hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định:
- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Có văn bản gửi Trung tâm HCC để thông báo cho tổ chức/cá nhân hoàn thiện. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 5.
- Đối với hồ sơ đã đạt yêu cầu, chuyển bước 7.
+ Bước 7: Chi cục Bảo vệ Môi trường trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Tờ trình kèm hồ sơ; Chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.
+ Bước 8: UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ.
+ Bước 9: Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp nhận Hồ sơ đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện xác nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đã xác nhận kèm quyết định phê duyệt về Trung tâm HCC.
+ Bước 10: Trung tâm HCC trả kết quả cho tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC.
Bước 2: Thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản kèm đăng ký xác nhận Kế hoạch BVMT, Đề án BVMT đơn giản:
Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC).
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hoặc công dân trực tiếp tại Trung tâm HCC
- Kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả: chuyển bước 2;
+ Không đầy đủ thành phần: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện;
Bước 2: Phòng Thẩm định - Cấp phép - Chi cục Bảo vệ môi trường
Xem xét, xác nhận hồ sơ về nội dung và thủ tục pháp lý:
* Hồ sơ không đúng quy định: Có thông báo bằng văn bản chưa xác nhận hồ sơ gửi Trung tâm HCC và hướng dẫn đơn vị hoàn thiện. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
* Hồ sơ đúng quy định:
Xem xét làm thủ tục trình lãnh đạo Sở xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án BMT đơn giản kèm hồ sơ; Chuyển bản kế hoạch bảo vệ môi trường kèm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/ bản Đề án BVMT đơn giản kèm theo Giấy xác nhận đăng ký Đề án BVMT cho Trung tâm HCC; Lưu hồ sơ. Chuyển bước 3
Bước 3: Trung tâm HCC
Trả kết quả cho tổ chức hoặc công dân
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết.
5.2. Cách thức thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảncho Trung tâm Hành chính công Tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định
- 02 Văn bản đề nghị thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1A của Thông tư số 38/2015/TT - BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có chữ ký, dấu đỏ của đơn vị).
- 09 Bản thuyết minh Phương án cải tạo phục hồi môi trường bằng Tiếng Việt, nội dung và cấu trúc theo Phụ lục 2 của Thông tư 38/2015/TT - BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- 09 Phụ lục kèm theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT - BTNMT ngày 30/6/2015.
* Lưu ý: Ngoài thành phần hồ sơ quy định nêu trên, bổ sung thêm hồ sơ cho từng đối tượng được quy định tại Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT - BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:
a. Đối với tổ chức, cá nhân có Dự án đầu tư khai thác khoáng sản:
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường phải bổ sung thêm nội dung đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Chín (09) Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường bằng Tiếng Việt:
Trong đó:
* Đối với báo cáo ĐTM:
- Chín (09) bản báo cáo ĐTM của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐTM. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.2, 2.3 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015;
- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác;
* Đối với Kế hoạch Bảo vệ môi trường:
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường (trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản Kế hoạch BVMT theo yêu cầu) với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015;
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
b. Đối với Tổ chức, cá nhân có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
- 01 Bản thuyết minh Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
- 01 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
c. Đối với Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa có Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận.
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường phải bổ sung thêm nội dung đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
- 03 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản bằng Tiếng Việt / 07 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết bằng Tiếng Việt(trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản Đề án BVMT theo yêu cầu) và 01 đĩa CD ghi nội dung của đề án BVMT chi tiết:
Trong đó:
Đối với Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: 03 bản đề án đơn giản. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015;
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: 07 bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015;
Đối với hồ sơ trình phê duyệt, xác nhận
- 02 Văn bản đề nghị phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường (có chữ ký, dấu đỏ của đơn vị).
- 05 Bản thuyết minh Phương án cải tạo phục hồi môi trường đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (ký đóng dấu, đóng giáp lai). Trường hợp Phương án cải tạo phục hồi môi trường nằm trên diện tích đất từ 02 huyện trở lên, gửi thêm số lượng Bản thuyết minh Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bằng số lượng địa phương tăng thêm.
- 05 Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trong trường hợp đề nghị phê duyệt cùng Phương án cải tạo phục hồi môi trường (ký đóng dấu, đóng giáp lai), cụ thể:
+ Đối với Báo cáo ĐTM:
. Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
. Bốn (04) bản báo cáo ĐTM đã chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐTĐ. Báo cáo ĐTM được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía duới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT), kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf’ chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).
+ Đối với Đề án BVMT chi tiết, Đề án BVMT đơn giản/ Kế hoạch BVMT: 03 bản Đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định có đóng dấu giáp lai kèm theo 01 đĩa CD và văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung/ 03 bản Kế hoạch BVMT.
- 02 bản giải trình nội dung chỉnh sửa, bổ sung.
- 02 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung Phương án cải tạo phục hồi môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Bản KHBVMT
Tải về
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung Bản KHBVMT
Tải về
Mẫu bìa và trang phục bìa của đề án BVMT đơn giản
Tải về
Mẫu bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của Đề án
Tải về
Mẫu biên bản họp tham vấn cộng đồng
Tải về
Mẫu cấu trúc và yêu cầu nội dung Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Mẫu Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Mẫu trang bìa và trang phụ bìa của Báo cáo ĐTM
Tải về
Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
Tải về
Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về Đề án
Tải về
Mẫu xác nhận báo cáo ĐTM đã phê duyệt
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổng thời gian thẩm định, phê duyệt Hồ sơ là 25 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền). Theo Quyết định số 3418/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh: * Báo cáo ĐTM chính thức: + Dự án ≤ 50 tỷ VNĐ thì mức thu: 5.000.000 đồng/hồ sơ. + Dự án >50 tỷ VNĐ và ≤ 100 tỷ VNĐ thì mức thu: 6.000.000 đồng/hồ sơ. + Dự án >100 tỷ VNĐ và ≤ 200 tỷ VNĐ thì mức thu: 10.800.000 đồng/hồ sơ. + Dự án >200 tỷ VNĐ và ≤ 500 tỷ VNĐ thì mức thu: 12.000.000 đồng/hồ sơ. + Dự án >500 tỷ VNĐ thì mức thu: 15.600.000 đồng/hồ sơ. * Đối với trường hợp thẩm định lại báo cáo ĐTM mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo ĐTM chính thức.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19