Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-272761-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường - Trung tâm hành chính công tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: * Đối với tổ chức, cá nhân chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa có đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt: Thủ tục thẩm định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường.
* Đối với tổ chức, cá nhân đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường /đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt
Tổng thời gian thẩm định, phê duyệt Hồ sơ là 25 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển bước 2.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ thành phần: Trả hồ sơ và hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện.
Bước 2: Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp nhận hồ sơ được chuyển lên từ Trung tâm HCC, rà soát tính hợp lệ của hồ sơ:
- Đối với hồ sơ không hợp lệ: Có văn bản trả hồ sơ về Trung tâm HCC. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
- Đối với hồ sơ hợp lệ: Ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và chuyển sang bước 3.
Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tổ chức kiểm tra, họp thẩm định và thực hiện các hoạt động bổ trợ phục vụ cho việc thẩm định hồ sơ.
Bước 4: Chi cục Bảo vệ Môi trường thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản về Trung tâm HCC:
- Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu: Trả hồ sơ về Trung tâm HCC; Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
- Hồ sơ đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định, chuyển bước 5.
- Hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển bước 7.
Bước 5: Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo báo cáo kết quả thẩm định của tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC và chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ Môi trường.
Bước 6: Chi cục Bảo vệ Môi trường rà soát hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định:
- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Có văn bản gửi Trung tâm HCC để thông báo cho tổ chức/cá nhân hoàn thiện. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 5.
- Đối với hồ sơ đã đạt yêu cầu, chuyển bước 7.
Bước 7: Chi cục Bảo vệ Môi trường trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt Tờ trình kèm hồ sơ; Chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 8: UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ.
Bước 9: Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp nhận Hồ sơ đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện xác nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đã xác nhận kèm quyết định phê duyệt về Trung tâm HCC.
Bước 10: Trung tâm HCC trả kết quả cho tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức, cá nhân đã có Giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt.
Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định
- (Một) 01 Văn bản đề nghị thẩm định phương án bổ sung theo mẫu tại Phụ lục 1A của Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (có dấu đỏ của đơn vị đề nghị thẩm định). Trong trường hợp đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường cùng với PABS thì văn bản đề nghị cần bổ sung thêm nội dung đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường;
- 09 (chín) bản phương án bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
- 01 (một) bản sao Phương án cải tạo phục hồi môi trường kèm theo Quyết định đã được phê duyệt.
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận kèm theo Quyết định đã được phê duyệt;
Đối với hồ sơ trình duyệt
- (Một) 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án bổ sung, trường hợp đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường thì bổ sung thêm nội dung đề nghị (ký, đóng dấu đỏ);
- (Năm) 05 phương án bổ sung đã chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐTĐ (ký, đóng dấu đỏ, đóng giáp lai);
- (Năm) 05 Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường trong trường hợp đề nghị phê duyệt cùng phương án bổ sung (ký, đóng dấu đỏ, đóng giáp lai);
- (Hai) 02 bản giải trình nội dung chỉnh sửa theo ý kiến của HĐTĐ;
- (Hai) 02 đĩa CD ghi nội dung phương án bổ sunng đã chỉnh sửa.
- Trường hợp phương án bổ sung nằm trên diện tích đất từ 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản phương án bổ sung bằng số lượng huyện tăng thêm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Cấu trúc và yêu cầu nội dung phương án bổ sung
Tải về
Mẫu phương pháp tính toán và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt PACTPHMTBS
Tải về
Mẫu xác nhận đã phê duyệt phương án bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20