Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-285601-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh; Các Sở, ngành, địa phương liên quan
Cách thức thực hiện: Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 20 ngày làm việc.
- Trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 25 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC)
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hoặc công dân trực tiếp tại Trung tâm HCC:
- Kiểm tra tính hợp lệ về thành phần hồ sơ và cấu trúc theo quy định của pháp luật:
+ Hồ sơ hợp lệ: viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến phòng Thẩm định Cấp phép (TĐCP) - Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT). Chuyển bước 2.
+ Không hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức hoặc công dân hoàn thiện;
Bước 2: Phòng TĐCP - Chi cục BVMT
- Tiến hành các thủ tục kiểm tra tại cơ sở (giấy mời, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, …)
- Kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được tiến hành thông qua đoàn kiểm tra, có biên bản kiểm tra.
+ Trường hợp hồ sơ và việc thưc hiện công trình, biện pháp BVMT đạt yêu cầu: chuyển bước 5.
+ Trường hợp hồ sơ và việc thưc hiện công trình, biện pháp BVMT phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung: chuyển bước 3.
+ Trường hợp hồ sơ và việc thưc hiện công trình, biện pháp BVMT không đạt yêu cầu: có văn bản trả hồ sơ gửi Trung tâm HCC. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
Bước 3: Trung tâm HCC
Tiếp nhận hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung của tổ chức hoặc công dân trực tiếp tại Trung tâm HCC và chuyển hồ sơ đến phòng TĐCP, Chi cục Bảo vệ Môi trường để giải quyết. Chuyển bước 4
Bước 4: Phòng TĐCP - Chi cục BVMT
Xem xét hồ sơ và việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT theo nội dung biên bản kiểm tra:
- Không đát yêu cầu: hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 3
- Đạt yêu cầu: chuyển bước 5
Bước 5: Phòng TĐCP - Chi cục BVMT
Trình lãnh đạo Sở TN&MT xem xét, cấp Giấy xác nhận và trả kết quả cho Trung tâm HCC. Chuyển bước 6
Bước 6: Trung tâm HCC
Trả kết quả cho tổ chức hoặc công dân
Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;
Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra;
+ Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.
+ Dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 1993 hoặc Luật bảo vệ môi trường năm 2005 nhưng không thuộc danh mục quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, chủ dự án được miễn trừ trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án với yêu cầu về hình thức và nội dung
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Tải về

0
20