Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-285602-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh; Các Sở, ngành, địa phương liên quan
Cách thức thực hiện: Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: Thời gian xác nhận: 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC).
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hoặc công dân trực tiếp tại Trung tâm HCC:
- Kiểm tra tính hợp lệ về thành phần hồ sơ và cấu trúc theo quy định của pháp luật:
+ Hồ sơ hợp lệ: viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến phòng Thẩm định Cấp phép (TĐCP) - Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT). Chuyển bước 2.
+ Không hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức hoặc công dân hoàn thiện;
Bước 2: Phòng Thẩm định - Cấp phép - Chi cục Bảo vệ môi trường
Xem xét hồ sơ (về nội dung và các quy định bắt buộc liên quan theo quy định của pháp luật/kiểm tra tại thực địa và có biên bản):
* Hồ sơ không đáp ứng: Có thông báo bằng văn bản chưa xác nhận hồ sơ gửi Trung tâm HCC và hướng dẫn đơn vị hoàn thiện. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
* Hồ sơ đáp ứng theo quy định: Làm thủ tục trình lãnh đạo Sở xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm hồ sơ; Chuyển bản kế hoạch bảo vệ môi trường kèm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Trung tâm HCC; Lưu hồ sơ. Chuyển bước 3
Bước 3: Trung tâm HCC
Trả kết quả cho tổ chức hoặc công dân
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư này;
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường
Tải về
Mẫu thông báo trường hợp chưa xác nhận
Tải về
Mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường
Tải về

0
22