Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-285613-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Hành chính công Tỉnh; Các Sở, ngành, địa phương liên quan.
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường (sau đây gọi tắt là phương án), phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (sau đây gọi tắt là phương án bổ sung) trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian thẩm định, phê duyệt Hồ sơ là 28 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC và tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ:
- Đối với hồ sơ đầy đủ thành phần: Viết phiếu hẹn trả kết quả.
- Đối với hồ sơ không đầy đủ thành phần: Trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Phòng Kiểm soát Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp nhận hồ sơ chuyển lên từ Trung tâm HCC và xem xét, rà soát tính hợp lệ của hồ sơ về nội dung và thủ tục pháp lý.
- Đối với hồ sơ không đúng quy định: Có văn bản trả hồ sơ gửi về Trung tâm HCC. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1;
- Đối với hồ sơ đúng quy định: Ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xác nhận hoàn thành.
Bước 3: Phòng Kiểm soát Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường chủ trì tổ chức kiểm tra việc hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
Bước 4: Phòng Kiểm soát Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường có văn bản thông báo về kết quả kiểm tra chuyển về Trung tâm HCC.
- Đối với trường hợp không xác nhận nội dung cải tạo: văn bản nêu rõ lý do không xác nhận. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1;
- Đối với trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến Đoàn kiểm tra, chuyển bước 5;
- Đối với trường hợp không cần chỉnh sửa, bổ sung, chuyển bước 7.
Bước 5: Trung tâm HCC tiếp nhận Hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả kiểm tra của tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC và chuyển hồ sơ đến Phòng Kiểm soát Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường.
Bước 6: Phòng Kiểm soát Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường ra soát Hồ sơ tiếp nhận từ Trung tâm HCC. Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Có văn bản gửi Trung tâm HCC để thông báo cho tổ chức/cá nhân hoàn thiện. Hồ sơ nộp lại bước 5;
Bước 7: Trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.
Bước 8: Chuyển hồ sơ về Trung tâm HCC, trả hồ sơ cho tổ chức/cá nhân thực hiện TTHC.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết.
02 Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án, phương án bổ sung đã phê duyệt.
07 Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung.
07 Phụ lục kèm theo Báo cáo hoàn thành, bao gồm:
+ Các đơn giá, định mức sử dụng.
+ Giấy xác nhận đã nộp tiền ký quỹ.
+ Bản đồ không gian trước và sau quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.
+ Kết quả giám sát môi trường.
+ Kết quả giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; giám định môi trường.
Ngoài ra, số lượng hồ sơ yêu cầu được nộp thêm sẽ do Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ thông báo (trong trường hợp cần thiết).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu báo cáo hoàn thành từng phần Phương án/Phương án bổ sung được lập
Tải về
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30