Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS240
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan (tùy theo từng trường hợp)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành Trung ương theo quy định, thời gian các Bộ, Ngành tham gia ý kiến là 15 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư liên hệ với Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư
Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư xem xét, chủ trì lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan (nếu có), trình UBND tỉnh phê duyệt
Bước 5: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trong giấy biên nhận đến Trung tâm hành chính công tỉnh để nhận kết quả
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (nếu có)
Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính) trong đó thể hiện rõ nội dung liên quan: thời điểm chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng, hình thức chuyển nhượng, phương án sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ các bên liên quan
Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của bên chuyển nhượng
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:
+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của một trong các loại giấy tờ: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác
+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của một trong các giấy tờ: Hộ chiếu (trường hợp là người nước ngoài phải dịch, công chứng sang tiếng việt); CMTND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư, Giấy phép đầu tư điều chỉnh; Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (bản sao công công chứng)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác (đối với ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề)
Hồ sơ về việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan
Trường hợp dự án có sử dụng vốn bảo lãnh nhà nước thì phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị bảo lãnh cho phép
Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thực hiện việc chia/tách/hợp nhất doanh nghiệp còn bao gồm:
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc chia/tách/hợp nhất doanh nghiệp (bản chính)
+ Điều lệ của doanh nghiệp bị chia/tách/hợp nhất (sao y bản chính)
+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp sau khi chia/tách/hợp nhất
+ Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chia/tách/hợp nhất doanh nghiệp
+ Thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh)
Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thực hiện việc sáp nhập mua lại doanh nghiệp còn bao gồm các loại giấy tờ sau:
+ Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; thủ tục và điều kiện sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động; thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập, mua lại; thời hạn thực hiện việc sáp nhập, mua lại; trách nhiệm của các bên
+ Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng
Trường hợp chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì hồ sơ còn bao gồm:
+ Quyết định, biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển nhượng dự án (bản chính)
+ Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi
Số bộ hồ sơ: 06 bộ (đóng quyển), trong đó 02 bộ dấu đỏ hoặc bản sao công chứng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (Phụ lục I-6 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (Phụ lục I-4 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tải về

0
23