Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS242
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh; Các Sở, ngành, địa phương liên quan
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng hoặc nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC):
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hoặc công dân trực tiếp tại Trung tâm HCC:
- Kiểm tra tính hợp lệ về thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật:
+ Hồ sơ hợp lệ: viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến phòng Thẩm định Cấp phép (TĐCP) - Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT). Chuyển bước 2.
+ Hồ sơ không hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức hoặc công dân hoàn thiện;
Bước 2: Phòng TĐCP - Chi cục BVMT - Sở TNMT
Xem xét, thẩm định hồ sơ (về nội dung và tính hợp pháp của các thành phần hồ sơ và thực hiện kiểm tra tại cơ sở):
* Hồ sơ không đáp ứng: Có văn bản trả hồ sơ gửi Trung tâm HCC. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
* Hồ sơ đáp ứng theo quy định: Tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm tra việc đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, có biên bản kiểm tra:
- Không đủ điều kiện: có văn bản thông báo cho Trung tâm HCC gửi cho tổ chức, cá nhân lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận. Hô sở nộp lại thực hiện từ bước 1.
- Phải chỉnh sửa, bổ sung: chuyển bước 3
- Đủ điều kiện: chuyển bước 4
Bước 3: Trung tâm hành chính công tỉnh
Tiếp nhận hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung của tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm HCC và chuyển hồ sơ đến phòng TĐCP, Chi cục Bảo vệ Môi trường để giải quyết. Chuyển bước 4
Bước 4: Phòng TĐCP - Chi cục BVMT
Trình lãnh đạo Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Trung tâm HCC, chuyển bước 5
Bước 5: Trung tâm hành chính công tỉnh
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đáp ứng các điều kiệm quy định tại Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ Về quản lý chất thải và phế liệu
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại phụ lục 1 Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).
Một trong các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).
Kết quả giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất nhưng không quá sáu (06) tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
Tải về

0
24