Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-026095-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả “một cửa” Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Phòng Quản lý doanh nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông.
Trong thời hạn 3 ngày, Phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. Gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư do Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo chuyển đến, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình
Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tổng hợp báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận thì gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 6: Phòng Quản lý doanh nghiệp chuyển Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông để giao cho nhà đầu tư
Bước 7: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Phòng Quản lý doanh nghiệp sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;
+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;
+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;
+ Đáp ứng các quy định về môi trường;
+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo biểu mẫu Phụ lục I-1, Phụ lục I-2 hoặc Phụ lục I-3 kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên đây, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
+ Trường hợp thành lập chi nhánh:
• Thông báo thành lập chi nhánh;
• Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
• Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh;
• Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
• Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
• Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
+ Trường hợp có đăng ký thành lập doanh nghiệp:
• Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
• Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện)
Số bộ hồ sơ: 10 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/ hoặc chi nhánh)
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư – Dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-026095-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21