Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-047445-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá môi trường tại phòng 1 Cửa của sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ phòng Cửa kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu biên nhận.
Bước 2: Tổ 1 cửa bàn giao hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ cho Phòng chuyên môn để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ chuyển Giám đốc Sở xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định.
Bước 3: Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường tỉnh thẩm định báo cáo và chuyển giao kết quả thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 4: Trong trường hợp Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa hoặc lập lại hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định và trả hồ sơ tại phòng 1 Cửa của Sở. Trong trường hợp Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến tiếp nhận kết quả hồ sơ đã được xử lý tại tổ 1 cửa theo đúng thời gian quy định
01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM
07 (bảy) bản báo cáo ĐTM của dự án được đóng thành quyển, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản báo cáo
01 (một) bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư của dự án
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM
Tải về
Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTMBS

0
22