Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-131960-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp thay đổi phải kê khai Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế): Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị : 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cục Thuế Quảng Trị: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của Công ty nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 2: Chuyên viên thụ lý xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý trao Giấy biên nhận cho người đăng ký, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ; tiến hành đăng ký thay đổi cho doanh doanh nghiệp
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp (trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp);
+ Có trụ sở chính thay đổi theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Luật Doanh nghiệp (trường hợp thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp);
+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh (trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh);
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp kèm theo Hồ sơ đăng ký thay đổi tương ứng với loại hình công ty cổ phần quy định tại Chương V, Nghị định 88/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 có hiệu lực, nay đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần đầu sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực)
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - theo mẫu (nếu có)
Lưu ý: Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc cũ:
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công an có hiệu lực);
+ Hoặc bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách cổ đông sáng lập (nếu có)
Tải về
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (nếu có).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 12.000 đồng/ 1 lần cấp

1
27