Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-131970-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đi đăng ký kinh doanh chuẩn bị hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch - Đầu tư)
Bước 2: Chuyên viên thụ lý Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý hướng dẫn Hợp tác xã hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi tiếp nhận, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của chi nhánh, văn phòng đại diện xảy ra sau đăng ký kinh doanh.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Trị thực hiện đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc hợp tác xã
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch - Đầu tư
Lưu ý:
+ Trường hợp Hợp tác xã đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Trị, nay đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố khác trong nước thì trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Trị nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.
+ Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó. Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã;
- Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phù hợp với nội dung hoạt động của hợp tác xã.
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện
Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 12.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc Hợp tác xã - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-131970-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20