Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-132677-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đi đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ
Bước 2: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hợp nhất và cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã hợp nhất. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị ra thông báo chấp thuận đối việc hợp nhất và thực hiện đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã hợp nhất
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
- Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Nghị định 87/2005/NĐ-CP;
- Có vốn điều lệ; Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định;
- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Đơn đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã hợp nhất (theo mẫu HTXMD)
Điều lệ của hợp tác xã hợp nhất quy định tại Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ Hợp tác xã)
Biên bản về việc hợp nhất hợp tác xã tại Đại hội xã viên của Hợp tác xã hợp nhất
Số lượng xã viên Hợp tác xã, danh sách Ban quản trị Hợp tác xã, Ban kiểm soát của Hợp tác xã (theo mẫu HTXDS)
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Hợp tác xã bị hợp nhất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 120.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-132677-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
33