Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133042-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Thuế tỉnh: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng thành viên của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty, Điều lệ công ty, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn để công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh gửi tới Cục Thuế tỉnh bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, quyết định về việc chia công ty và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. Sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành đăng ký kinh doanh cho công ty. Người đại diện theo pháp luật của các công ty được chia ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận bộ phận tiếp và trả kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31,32,33 và 34 của Luật Doanh nghiệp;
+ Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên -theo mẫu (của các công ty được chia)
Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty
Quyết định về việc chia công ty của Hội đồng thành viên (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp)
Điều lệ của các công ty được chia (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty bị chia
Danh sách thành viên của các công ty được chia (theo mẫu)
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật quy định như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; hoặc bản sao hợp lệ hộ chiếu do nước ngoài cấp (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài ) và một trong các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.
Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác đối với thành viên sáng lập là pháp nhân (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng (đối với thành viên sáng lập là tổ chức)
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì phải có thêm giấy tờ theo quy định dưới đây:
a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.
b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.
c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành.
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định theo quy định, kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế của các công ty được chia (theo mẫu)
Lưu ý: Sau khi các công ty được chia được đăng ký kinh doanh, công ty bị chia chấm dứt tồn tại và nộp lại cho Phòng đăng ký kinh doanh giấy tờ sau:
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công an có hiệu lực);
+ Hoặc bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Số bộ hồ sơ: Tương ứng với số lượng công ty được chia
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Danh sách thành viên công ty;
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 120.000 đồng/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133042-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20