Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133089-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (cấp giấy chứng nhận đầu tư)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị (cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Bước 2: Chuyên viên thụ lý của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận cho chủ đầu tư.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư
Bước 5: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.
+ Và các điều kiện quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
Hồ sơ đăng ký đầu tư:
+ Bản Đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận án đầu tư (theo mẫu - Phụ lục I-3);
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp:
+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan);
+ Trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề phải có Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;
+ Trường hợp công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Lưu ý:
+ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoạt động chi nhánh.
+ Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu thì sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản Đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận án đầu tư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
+ Không quy định đối với đăng ký đầu tư; + Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 120.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133089-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24