Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133123-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Thuế tỉnh: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Các thành viên công ty của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ hướng dẫn để công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh gửi tới Cục Thuế tỉnh bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, hợp đồng sáp nhập và Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh. Sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành đăng ký thay đổi cho công ty nhận sáp nhập. Người đại diện theo pháp luật của công ty nhận sáp nhập ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận bộ phận tiếp và trả kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Ngoài Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu) kèm theo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tương ứng quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của công ty nhận sáp nhập, phải có thêm các giấy tờ sau
Hợp đồng sáp nhập của các công ty có liên quan (quy định tại Luật Doanh nghiệp)
Điều lệ công ty nhận sáp nhập (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền)
Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc sáp nhập công ty của các công ty có liên quan
Quyết định về việc sáp nhập công ty của các công ty có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp)
Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh của công ty nhận sáp nhập (theo mẫu)
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty; người đại diện theo pháp luật của công ty nhận sáp nhập quy định như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; hoặc bản sao hợp lệ hộ chiếu do nước ngoài cấp (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì phải có thêm giấy tờ theo quy định dưới đây:
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định theo quy định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Lưu ý:
a. Sau khi các công ty nhận sáp nhập được đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại và phải nộp lại cho Phòng đăng ký kinh doanh giấy tờ sau:
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công an có hiệu lực);
+ Hoặc bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực);
b. Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
c. Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
Tải về
Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi: 12.000 đồng/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133123-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19