Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133552-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ ngành Trung ương, sở ban ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa không quá 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư: tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Các cơ quan liên quan: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình. Ủy ban nhân dân tỉnh: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư. Văn phòng Thủ tướng Chính phủ: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.
Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình thủ tướng chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư
Bước 15: Ủy ban nhân dân tỉnh trình báo cáo thẩm tra lên Thủ tướng chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng chính phủ về dự án đầu tư.
Bước 6: Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong đó nêu rõ lý do.
Bước 7: Nhà đầu tư nhận kết quả tại sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;
- Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;
- Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;
- Đáp ứng các quy định về môi trường;
- Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục C, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu liên quan khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu và giấy chứng minh nhân dân)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm)
Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án phải đáp ứng đối với dự án đầu tư có điều kiện tại điều 29 của Luật Đầu tư và lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 10 bộ, trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1)
Tải về

0
19