Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133770-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Thuế tỉnh: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ sở hữu công ty của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty, Điều lệ công ty, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn để công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh gửi tới Cục Thuế tỉnh bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, quyết định về việc chia công ty và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. Sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành đăng ký kinh doanh cho công ty. Người đại diện theo pháp luật của các công ty được chia ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận bộ phận tiếp và trả kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31,32,33 và 34 của Luật Doanh nghiệp;
+ Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - theo mẫu (của các công ty được chia)
Quyết định về việc chia công ty của Chủ sở hữu công ty
Điều lệ của các công ty được chia (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở công ty)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty bị chia
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 108/2006/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp (theo mẫu). Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của từng đại diện theo uỷ quyền.
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp
Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng (đối với thành viên sáng lập là tổ chức)
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định theo quy định, kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế của các công ty được chia (theo mẫu)
Lưu ý: Sau khi các công ty được chia được đăng ký kinh doanh, công ty bị chia chấm dứt tồn tại và nộp lại cho Phòng đăng ký kinh doanh giấy tờ sau:
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công an có hiệu lực);
+ Hoặc bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Số bộ hồ sơ: Tương ứng với số lượng công ty được chia
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp chủ sở hữu là tổ chức);
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 120.000 đồng/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133770-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25