Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133818-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Thuế tỉnh: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Chủ sở hữu công ty của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất theo quy định của Luật này.
Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ hướng dẫn để công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh và gửi tới Cục Thuế tỉnh bản sao Giấy đè nghị đăng ký kinh doanh, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc hợp nhất công ty và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. Sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành đăng ký kinh doanh cho công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp nhất ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận bộ phận tiếp và trả kết quả của Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31,32,33 và 34 của Luật Doanh nghiệp;
+ Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (theo mẫu)
Hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất (quy định tại Luật Doanh nghiệp)
Điều lệ của công ty hợp nhất (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên công ty)
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp) - theo mẫu. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của từng đại diện theo uỷ quyền.
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực quy định tại Điều 18 Nghị định 108/2006/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty nhận hợp nhất
Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng (trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân)
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP
Trường hợp ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định theo quy định, kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của các công ty bị hợp nhất
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế của công ty hợp nhất (theo mẫu)
Lưu ý:
a. Sau khi các công ty hợp nhất được đăng ký kinh doanh, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại và phải nộp lại cho Phòng đăng ký kinh doanh giấy tờ sau:
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công an có hiệu lực);
- Hoặc bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
b. Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
c. Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp)
Tải về
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
Tải về
Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 120.000 đồng/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133818-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
19