Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133909-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các sở, ngành hoặc Bộ, ngành liên quan và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ (nếu có); Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị tổng hợp ý kiến thẩm tra và quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thông bao bằng văn bản cho nhà đầu tư biết nếu không được chấp thuận đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị (gọi tắt BPMC). BPMC tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
Bước 2: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, BPMC trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư
Bước 3: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan
Đáp ứng các quy định về môi trường trên cơ sở của Bản cam kết bảo vệ môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật
Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất
Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận.
Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tư cách pháp lý của Nhà đầu tư:
* Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
* Nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.
Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Hợp đồng hợp tác liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Cam kết bảo vệ môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133909-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
23