Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134075-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Vốn ODA
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị (gọi tắt BPMC). BPMC tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
Bước 2: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, BPMC trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư
Bước 3: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.
Hồ sơ dự án đầu tư:
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3).
Tư cách pháp lý của Nhà đầu tư:
* Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
* Nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.
Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Bản cam kết bảo vệ môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)
Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty
Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (phụ lục I-8 đơi với Công ty trách nhiệm hữu hạn; phụ lục I-9 đôi với Công ty hợp doanh; phụ lục I-10 đối với Công ty cổ phần). Kèm theo danh sách thành viên phải có: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân của các thành viên/tổ chức.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục từ I-3)
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (I-9
Tải về
Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên (I-8)
Tải về
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh (I-10)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định đối với đăng ký đầu tư. Lệ phí thành lập doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh: 60.000 đồng/1 lần cấp
Lệ phí thành lập công ty, doanh nghiệp nhà nước 120.000 đồng/1 lần cấp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-134075-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Vốn ODA
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
55