Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134535-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương; Chi cục thuế; Hải quan tỉnh và các Sở, Nganh liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị (gọi tắt BPMC)
Bước 2: BPMC kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Lãnh đạo Ban cho ý kiến chỉ đạo xử lý hồ sơ
Bước 4: BPMC chuyển hồ sơ đến phòng Kế hoạch - Đầu tư giải quyết
Bước 5: BPMC trả kết quả cho Nhà đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đăng ký kinh doanh
Đã đăng ký hồ sơ thương nhân
Mẫu C/O không được khai bằng chữ viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực
Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ tại lần cấp trước đó
Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm:
Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính)
Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân
Hồ sơ đề nghị cấp C/O
Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.
Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh
Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan.
Hoá đơn thương mại
Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trường hợp cấp C/O giáp lưng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thương nhân không có;Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O.
Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; giấy phép xuất khẩu (nếu có); hợp đồng mua bán; hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc mẫu hàng hoá xuất khẩu; bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hoá với chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và chi tiết mã HS của hàng hoá (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể); bản tính toán hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); và các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu.
Trường hợp các loại giấy tờ quy định tại các điểm (c), (d), (đ) và (e) là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của thương nhân, bản chính có thể được Tổ chức cấp C/O yêu cầu cung cấp để đối chiếu nếu thấy cần thiết
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân
Tải về
+ Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân
Tải về
+ Đơn đề nghị cấp C/O
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21