Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-135952-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa không quá 43 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư 03 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ, thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ và 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành lập báo cáo thẩm tra; các cơ quan liên quan 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo thẩm tra
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư tại sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư.
Bước 3: Kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình
Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định
Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;
- Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;
- Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;
- Đáp ứng các quy định về môi trường;
- Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục C, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.
Hồ sơ dự án đầu tư:
+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (theo mẫu);
+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu liên quan khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu và giấy chứng minh nhân dân);
+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm);
+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng khi tham gia thị trường quy định đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và phụ lục C ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mổi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 08 bộ hồ sơ, trong đó có 01 hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ( Trường hợp lập công ty cổ phần )
Danh sách thành viên đối với công ty hợp danh ( Trường hợp lập công ty hợp danh)
Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lê ( Trường hợp lập công ty TNHH có 2 thành viên trở lê)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
+ Không quy định đối với đăng ký đầu tư; + Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 120.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-135952-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22