Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-146953-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chức năng cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chức năng cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 46 ngày làm việc, kể từ ngày hộ gia đình, cá nhân nộp đơn. Trong đó: Cấp xã 15 ngày làm việc; Cấp huyện 31 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Biên bản giao rừng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Trước khi giao rừng, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt.
- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin thuê rừng kèm theo kế hoạch sử dụng rừng tại Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu - phụ lục 3, Thông tư số 38/2007/TT-BNN).
Phương án giao rừng phải thể hiện cụ thể về hiện trạng các loại rừng của địa phương; nhu cầu quản lý sử dụng rừng; đối tượng được giao sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (đối với giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân phải xác định hạn mức giao rừng) địa danh khu vực giao; kế hoạch tiến độ; trách nhiệm và kinh phí tổ chức thực hiện. Phương án giao rừng phải thể hiện từng đối tượng được giao rừng cả trong hồ sơ, trên bản đồ.
- Cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm:
+ Chủ trì thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân xin thuê rừng.
+ Lập, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng xin thuê rừng trên cùng một địa điểm).
+ Gửi hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).
- Sau khi nhận được hồ sơ của cơ quan có chức năng cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
+ Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân;
+ Ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân về việc thuê rừng.
+ Chuyển quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cho uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan có chức năng.
+ Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân được thuê rừng thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian 10 ngày làm việc.
- Sau khi nhận được quyết định cho thuê rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm triển khai thực hiện.
:
+ Đơn xin thuê rừng (phụ lục 3) TT số 38/2007/TT-BNN.
+ Kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân xin thuê rừng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu thống kê đặc điểm khu rừng cho thuê
Tải về
Đơn xin thuê rừng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-146953-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30