Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-261471-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoàn Luật sư
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư
- Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp
- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật gửi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
Bước 2: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp
Bước 3: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luậy
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, thì có thể được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nếu:
- Có bằng cử nhân luật
- Đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư
- Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư
* Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:
- Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật luật sư
- Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân
- Không thường trú tại Việt Nam
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích
- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
- Những người quy định tại Điểm b Khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực
Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải chuẩn bị hồ sơ gửi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp gồm:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành
- Phiếu lý lịch tư pháp
- Giấy chứng nhận sức khỏe
- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật
- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
- Văn bản của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư
Trong trường hợp người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư nộp bản sao thì phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ
Văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Tải về
Sơ yếu lý lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1.500.000đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-261471-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25