Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-BS542
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa" – Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức là chủ công trình, dự án lập hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp tại trụ sở UBND xã hoặc qua hệ thống bưu chính.
Bước 2: Cán bộ phụ trách giao thông thuộc UBND cấp xã tiến hành kiểm tra như sau:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính) trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
- Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cán bộ phụ trách giao thông thuộc UBND cấp xã chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND xã ký duyệt ban hành Giấy phép thi công. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả trực tiếp cho Tổ chức theo giấy hẹn (hoặc gửi qua hệ thống bưu chính). (theo Khoản 3, Khoản 4, Điều 27 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ và phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ và bổ sung, cập nhật nút giao vào hồ sơ quản lý tuyến đường.
Chủ sử dụng nút giao chịu trách nhiệm bảo trì nút giao; việc bảo dưỡng thường xuyên nút giao không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông; khi sửa chữa định kỳ nút giao phải đề nghị cấp phép thi công theo quy định.
Nút giao phải được cơ quan cấp phép thi công nghiệm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng.
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.
Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). (theo Khoản 2, Điều 27 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
64