Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-028522-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu công nghiệp
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn
Tờ trình xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Dự án đầu tư
Điều lệ Doanh nghiệp
Bản sao công chứng giấy (Hộ chiếu) của tổng giám đốc, giám đốc, người đại diện theo pháp luật và các thành viên công ty, doanh nghiệp
Danh sách thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn của doanh nghiệp
Quyết định (hoặc biên bản họp) của Hội đồng thành viên công ty hoặc Hội đồng quản trị công ty về việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo yêu cầu bổ sung)
Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) và chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án
Các văn bản khác có liên quan (Theo mục G20 của Quyết định 1088/2006/QĐ - BKH ngày 19/10/2006)
Số bộ hồ sơ: 04 (có 01bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

0
17