Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-BS07
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh hoặc qua đường Internet.
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian nhà đầu tư chỉnh sửa hồ sơ).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Đại diện nhà đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền (có Giấy ủy quyền kèm theo) nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Hoặc nhà đầu tư có thể scan hồ sơ và gửi về địa chỉ email: banqlkcn@thaibinh.gov.vn
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp gửi hồ sơ qua email thì cán bộ nhận hồ sơ viết và scan giấy hẹn gửi email cho nhà đầu tư.
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Bước 5: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xin ý kiến các cơ quan liên quan, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc không phê duyệt.
Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Trường hợp nhà đầu tư gửi hồ sơ qua email thì khi đến nhận kết quả mang theo hồ sơ gốc nộp để lưu trữ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài:
- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại Khoản 3, Điều 22, Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.
- Điều kiện, thủ tục đầu tư áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại các khoản 1,2,3 điều 23 Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.
Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài: Điều kiện đầu tư quy định tại điểm c, mục 2, Văn bản số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Văn bản đề nghị thực hiện dự án.
Bản sao chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
Đề xuất dự án đầu tư.
Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của Công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Số bộ hồ sơ: 06 bộ (01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề xuất dự án đầu tư (Trường hợp dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Tải về
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án
Tải về
Giải trình về công nghệ thực hiện dự án đầu tư
Tải về
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29