Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-BS21
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian nhà đầu tư chỉnh sửa hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản quyết định hoặc không quyết định hỗ trợ đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: - Đại diện nhà đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền (có Giấy ủy quyền kèm theo) nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận giấy hẹn trả kết quả.
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn kiểm tra giám sát dự án và xin ý kiến các cơ quan liên quan, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc không phê duyệt.
Bước 6: Nhà đầu tư nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư: Đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quy định của các Quyết định hỗ trợ đầu tư của tỉnh
Thành phần hồ sơ chung:
- Bản đề nghị được hưởng hỗ trợ đầu tư (Theo mẫu 01);
- Bản sao hợp pháp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất).
Thành phần hồ sơ đối với từng loại hỗ trợ.
- Đối với hồ sơ hưởng hỗ trợ đầu tư theo các Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 và số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành phần hồ sơ được quy định trong Hướng dẫn số 02/HD-LN ngày 29/01/2015 của Liên ngành (Theo mẫu 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10);
- Thủ tục hưởng hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành phần hồ sơ được quy định trong Hướng dẫn số 03/HD-LN ngày 28/11/2014 của Liên ngành (Theo mẫu 11);
- Thủ tục hưởng hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành phần hồ sơ được quy định trong Hướng dẫn số 04/HD-LN ngày 30/01/2015 của Liên ngành (Theo mẫu 12, 13, 14, 15, 16);
- Thủ tục hưởng hỗ trợ đầu tư theo các Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành phần hồ sơ được quy định trong Hướng dẫn số 02/HD-LN ngày 25/11/2014 của Liên ngành (Theo mẫu số 17, 18, 19).
Số bộ hồ sơ: 6 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng xác định khối lượng hạng mục san lấp mặt bằng đã hoàn thành theo hợp đồng
Tải về
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình
Tải về
Giấy tự xác nhận
Tải về
Kế hoạch sử dụng lao động
Tải về
Mẫu Bản cam kết sử dụng máy cấy/máy gặt đập liên hợp
Tải về
Mẫu Bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo hướng dẫn thuyền viênC
Tải về
Mẫu Bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản
Tải về
Mẫu Bản đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu
Tải về
Mẫu Bản đề nghị hỗ trợ kinh phí mua máy cấy/ máy gặt đập liên hợp
Tải về
Mẫu Bản đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thiết bị kho lạnh bảo quản giống khoai tây
Tải về
Mẫu Bản đề nghị hưởng hỗ trợ đầu tư
Tải về
Mẫu Bảng kê xác nhận khối lượng đền bù GPMB đã thực hiện
Tải về
Mẫu Bảng xác định giá trị khối lượng hạng mục san lấp mặt bằng/Kho thu gom nguyên liệu hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán
Tải về
Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án
Tải về
Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án
Tải về
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án
Tải về
Mẫu cam kết chuyển tiền hỗ trợ đầu tư về tài khoản tiền gửi của Nhà đầu tư tại Ngân hàng cho vay vốn thực hiện dự án
Tải về
Mẫu xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
Tải về
Quyết định phê duyệt quyết toán
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33