Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS296
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa (Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
3.1. Đối với tổ chức, cá nhân:
- Trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên nộp hồ sơ tại Bộ Công thương.
- Trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa nộp hồ sơ tại Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó.
Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.
Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.
3.2. Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó.
Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.
Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.
Bước 3: Trình tự thực hiện:
Sở Công thương tiến hành xem xét hồ sơ đăng ký kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Sở Công thương yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Trong quá trình xem xét hồ sơ đăng ký, Sở Công thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung.
Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận.
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa, Khu Đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, gồm:
+ Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung: 01 bản cứng, có đóng dấu của doanh nghiệp;
+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung: 01 bản cứng có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;
+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung: 01 bản mềm dạng Microsoft Word.
Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, gồm:
+ Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung: 01 bản scan màu, có đóng dấu của doanh nghiệp;
+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung: 01 bản scan màu được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;
+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung: 01 bản mềm dạng Microsoft Word;
Số bộ hồ sơ: 9 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký hợp đồng
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33