Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-131576-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có công văn (kèm theo chương trình, đối tượng khách mời và bản dự toán kinh phí) xin phép Ủy ban nhân dân tỉnh ít nhất 15 ngày trước khi tổ chức sự kiện (ít nhất 01 tháng đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài).
Thời gian tiếp nhận: trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Ngoại vụ - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ (trường hợp cần thiết sẽ tham khảo ý kiến các cơ quan có liên quan). Trường hợp đủ điều kiện, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa, an ninh, tôn giáo, phòng Ngoại vụ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. (Văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo được đồng gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp, theo dõi)
Bước 3: Cơ quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trong thời hạn 01 tháng sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, các tư liệu, số liệu tại hội nghị, hội thảo quốc tế; nội dung các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo
Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật, các quy định trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền
Công văn đề nghị cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nêu rõ: mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tổ chức, thành phần tham dự, nguồn kinh phí, ý kiến của các cơ quan liên quan nếu có)
Chương trình sự kiện
Dự toán kinh phí theo quy định về quản lý tài chính đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức bằng nguồn ngân sách trong nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế - Thái Nguyên
Số hồ sơ:
T-TNG-131576-TT
Cơ quan hành chính:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27