Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-091684-TT-BS
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: * Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Nộp trả hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung tại phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
* Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý hồ sơ
-Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì ngay lúc đó công chức tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn cho chủ dự án hoàn thiện theo quy định hoặc trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản chỉ rõ lý do gửi chủ dự án để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
* Thời gian nộp và nhận giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó
01 (một) bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 26,28 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường
Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-091684-TT-BS
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
20