Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-233616-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ (các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); Thủ trưởng cơ quan chủ quản chương trình, dự án
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định một đơn vị trực thuộc có năng lực chuyên môn phù hợp để làm nhiệm vụ thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật cụ thể. Với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:
Ủy ban nhân dân tỉnh xác định một đơn vị trực thuộc chuyên trách làm nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (Với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chương trình, dự án tổ chức thẩm định theo trình tự:
- Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.
- Tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan.
- Lựa chọn hình thức thẩm định: Hình thức tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc hình thức tổ chức hội nghị thẩm định.
Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo các tài liệu liên quan trình cơ quan chủ quản để Ủy Ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án (nếu là chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc Ủy Ban nhân dân tỉnh phê duyệt văn kiện dự án.
Bước 4: Thông báo kết quả phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho nhà tài trợ và chủ dự án kết quả phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt (bản gốc hoặc bản sao công chứng) kèm theo văn kiện dự án đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản.
Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), của chủ dự án (với dự án do Ủy Ban nhân dân tỉnh phê duyệt).
Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức.
Văn kiện dự án (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có).
Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị dự án và các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-233616-TT
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22